ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ

Публічний договір приєднання до Програми лояльності «Profit»

 м. Дніпро

редакція від 01.04.2019 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Східна паливно-енергетична компанія», код ЄДРПОУ 41722793, місцезнаходження: вул. Гоголя, буд. 12, оф. 501, м. Дніпро, що є власником мережі АЗК які працюють під брендом LOTUS в Україні, надалі за текстом «Організатор», публічно пропонує необмеженій кількості фізичних осіб (далі – «Клієнт», Організатор і Клієнт також іменуються разом «Сторони», а кожен окремо «Сторона») можливість приєднатися до Програми лояльності «Profit» (далі – «Програма») з метою здійснення більш вигідних покупок на АЗК мережі, для чого публікує цей Публічний договір (далі за текстом – «Договір») про наступне:

 1. Визначення термінів

Терміни та визначення, що використовуються в Договорі, застосовуються в такому значенні:

1.1.    Організатор – суб’єкт господарювання, зареєстрований відповідно до законодавства України, який впровадив та обслуговує Програму з метою забезпечення можливості накопичення та витрачання Клієнтами – постійними покупцями – Профітів, отримання ними Знижок, а також Персональних пропозицій при здійсненні Покупок у мережі яка працює під брендом LOTUS.

1.2.    Клієнт – фізична особа, постійний покупець мережі LOTUS, що дав добровільну згоду на обробку, збереження та використання своїх певних персональних даних у Базі даних «Учасники програми лояльності Profit» Інформаційної системи Програми, з метою отримання можливості використання Привілеїв постійного покупця, що їх пропонує Програма при здійсненні Покупок у мережі Організатора.

1.3.    Анкета Клієнта – анкета учасника, яка видається Клієнту разом з Карткою «Profit», і містить запит на персональні дані Клієнта. Її заповнення Клієнтом є необхідною умовою реєстрації його в Програмі лояльності «Profit».

1.4.    Товар – товари, роботи, послуги, що їх можна придбати у Організатора.

1.5.    Покупка – придбання Клієнтом Товару у мережі Організатора.

1.6.    Профіти – внутрішня валюта мережі, яку Клієнт заробляє (накопичує) при гривневих розрахунках за Покупки у мережі Організатора та потім може витратити на купівлю деяких товарів та послуг у тій же мережі. Накопичені Профіти не видаються готівкою.

1.7.    Знижка на пальне – відкладена та прогнозована знижка на пальне, що надається Організатором Клієнтові при здійсненні Покупки зазначеної кількості літрів пального з використанням Інформаційної системи. Накопичується, та може бути використана при здійсненні Клієнтом наступних Покупок пального у мережі Організатора.

1.8.    Персональні пропозиції – додаткові знижки на товари та послуги мережі та певні заохочення (нарахування додаткових Профітів, участь в різноманітних акціях, винагороди за лояльність та ін.) для конкретного Клієнта, або групи Клієнтів з використанням Інформаційної системи. Персональні пропозиції мають обмежений строк та/або умови використання.

1.9.    Привілеї постійного Клієнта – Профіти, Знижка на пальне, Персональні пропозиції.

1.10.  Програма лояльності «Profit» (Програма) – програма заохочення постійних Клієнтів, впроваджена Організатором. Дозволяє Клієнтам накопичувати та витрачати Профіти, отримувати Знижки та Персональні пропозиції при здійсненні Покупок у мережі Організатора з використанням Інформаційної системи.

1.11.  Картка «Profit» – пластикова картка, яка використовується для ідентифікації Клієнта в Інформаційній системі, та яка прив’язана до Номеру мобільного телефону Клієнта. Є власністю Організатора.

1.12.  Операція – операція Клієнта з накопичення та використання Привілеїв постійного Клієнта при здійсненні Покупок у мережі Організатора. Здійснюється за допомогою Інформаційної системи.

1.13.  Номер мобільного телефону – дійсний номер мобільного телефону, який є ідентифікатором Клієнта в Інформаційній системі.

1.14.  Комп’ютерна програма – набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи у будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування комп’ютером, які приводять його у дію для досягнення певної мети або результату.

1.15.  База даних «Учасники програми лояльності Profit» – систематизована належним чином сукупність даних у формі, яку зчитує, обробляє і оновлює комп’ютерна програма.

1.16.  Інформаційна система – сукупність комп’ютерних програм та баз даних, використання яких дозволяє Оператору вести облік Покупок його Клієнтів та розраховувати суму накопичення та витрачання Профітів для кожного Клієнта, зберігати дані щодо отримання Клієнтами Знижок, отримання та використання Клієнтами Персональних пропозицій при здійсненні покупок у мережі LOTUS.

1.17.  Кабінет Клієнта – частина Інформаційної системи, що дозволяє Клієнту, після реєстрації на корпоративному сайті Оператора отримувати інформацію про здійснені ним Покупки, накопичені та витрачені Профіти, наявні Знижки, отримані та використані Персональні пропозиції, а також інформаційні та рекламні повідомлення.

1.18.  Мобільне робоче місце – частина Інформаційної системи, що встановлюється на персональному комп’ютері або будь-якому іншому обладнанні Організатора і дозволяє його уповноваженому співробітнику отримувати доступ до Інформаційної системи та працювати з нею.

1.19.  WEB робоче місце – частина Інформаційної системи, розміщена в мережі Інтернет, що дозволяє уповноваженому співробітнику Організатора отримувати доступ до Інформаційної системи та працювати з нею.

1.20.  POS робоче місце – частина Інформаційної системи, що встановлена на персональному комп’ютері або будь-якому іншому обладнанні Організатора, і взаємодіє із системою Організатора в точці продажу (касовою, обліковою та будь-якою іншою системою), та дозволяє співробітникові Організатора отримувати доступ до Інформаційної системи та працювати з нею.

1.21.  Робоче місце – мобільне робоче місце, WEB робоче місце або POS робоче місце.

1.22.  Віртуальна картка Клієнта – унікальний запис в Інформаційній системі, який використовується для ідентифікації Клієнта та прив’язаний до Номеру мобільного телефону Клієнта та ідентифікаційного номеру його Картки «Profit». Зберігає інформацію про здійснені Клієнтом Покупки, накопичені та витрачені Профіти, наявні Знижки, отримані та використані Персональні пропозиції.

1.23.  Корпоративний сайт Організатора – www.lotus.ua

1.24.  Мобільне повідомлення – SMS-повідомлення на мобільний телефон Клієнта інформаційного, ідентифікаційного, трансакційного та рекламного характеру.

 

 1. Предмет Договору та загальні умови

2.1.    Предметом цього Договору є відносини між Організатором та Клієнтом щодо участі Клієнта в Програмі лояльності «Profit» та використання ним Інформаційної системи з метою отримання усіх переваг та Привілеїв постійного Клієнта мережі LOTUS.

Після акцептування цього Договору Клієнт приєднується до Програми.

2.2.    Організатор може в односторонньому порядку встановлювати різноманітні обмеження та додаткові умови здійснення Операцій (щодо виду Товару, суми Покупки та обсягу Профітів, що можуть бути витрачені при цьому, місця Покупки, розміру Знижок, осіб, що отримують конкретні Персональні пропозиції, тощо). Інформація про такі обмеження має бути представленою на Корпоративному сайті Організатора не пізніше ніж за 24 години до введення їх в дію.

 

 1. Порядок укладання Договору

3.1.    Договір є договором приєднання в розумінні статті 634 Цивільного кодексу України.

3.2.    Кожна Сторона підтверджує та гарантує іншій Стороні, що володіє всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання цього Договору та виконання його умов.

3.3.    Приєднатися до цього Договору і стати Клієнтом може будь-яка фізична особа, якій на момент заповнення Анкети виповнилося 18 років, яка, відповідно до законодавства України, має необхідні для укладення цього Договору правоздатність та дієздатність, має в наявності дійсний Номер мобільного телефону і ознайомлена з умовами Договору.

3.4.    Дійсна редакція цього Договору опублікована на Корпоративному сайті Організатора і в обов’язковому порядку пропонується для ознайомлення Клієнту до моменту акцептування умов цього Договору.

3.5.    Акцептування умов Договору означає повну і беззаперечну згоду Клієнта зі всіма умовами Договору без будь-яких виключень чи обмежень і має таку ж юридичну силу, як укладання двостороннього письмового Договору відповідно до законодавства України (ч. 2 ст. 642 ЦК України).

3.6.    Акцептування умов Договору здійснюється після заповнення та підписання Клієнтом Анкети, в котрій міститься посилання на цей Договір, а також згода Клієнта на його укладання та обробку, зберігання та використання своїх певних персональних даних у Базі даних «Учасники програми лояльності Profit» Інформаційної системи Організатора.

3.7.    Процес Акцептування умов Договору відбувається в два етапи:

3.7.1.   Активація Картки «Profit». Здійснюється на POS робочому місці касиром торгівельного залу АЗК Організатора під час здійснення Клієнтом Покупки (якщо останній виявив бажання приєднатися до Програми) і має наступний порядок:

 • завантаження Робочого місця;
 • введення Номеру мобільного телефону Клієнта;
 • генерація Організатором персонального коду авторизації для реєстрації Клієнта в Інформаційній системі та надсилання його Клієнтові в Мобільному повідомленні за наданим Номером мобільного телефону разом з інтернет-посиланням на цей Договір, розміщений на сайті Організатора, задля надання можливості Клієнту ознайомитися зі змістом цього Договору перед його укладанням;
 • надання Клієнтом коду авторизації касиру, та введення його касиром в Інформаційну систему через Робоче місце;
 • Інформаційна система порівнює введені дані з тими, що були згенеровані, і якщо дані не збігаються, Клієнту пропонується перевірити правильність наданого номеру телефону, та генерація коду авторизації здійснюється повторно;
 • після успішного введення коду авторизації, касир торгівельного залу сканує штрих-код нової Картки «Profit» і передає її Клієнту. Картка Клієнта вважається – активованою в Інформаційній системі за Номером мобільного телефону Клієнта.

3.7.2.   Активація Картки «Profit» надає можливість Клієнту лише накопичувати Привілеї постійного Клієнта (Знижки та Профіти). Покупка здійснена Клієнтом під час активації Картки «Profit» також зараховується у накопичення.

3.7.3.   Користуватися Привілеями постійного Клієнта покупець зможе лише після власноручного заповнення Анкети, що вважається акцептуванням умов цього Договору, та реєстрації її в Базі даних «Учасники програми лояльності Profit» Інформаційної системи Організатора.

3.7.4.   Реєстрація Анкети Клієнта. Здійснюється на Мобільному робочому місці уповноваженим співробітником Організатора і має наступний порядок:

 • Клієнт заповнює та підписує Анкету (передається йому касиром торгівельного залу разом з Карткою «Profit»), чим підтверджує, що ознайомлений з Договором та надає згоду Організатору на його укладання, а також на обробку, зберігання та використання своїх певних персональних даних;
 • всі поля Анкети, а саме: Стать, Прізвище, Ім’я, По батькові, Дата народження, E-mail, Номер мобільного телефону, Дата заповнення, Підпис – мають бути заповнені. Організатор залишає за собою право відмовити в реєстрації Клієнту, Анкета якого заповнена не повністю;
 • Анкету Клієнт повертає касиру, Договір вважається акцептованим;
 • заповнена Анкета передається в центральний офіс Організатора;
 • протягом певного часу (до 5 робочих днів) уповноважений співробітник Організатора вносить інформацію з Анкети до Бази даних «Учасники програми лояльності Profit» Інформаційної системи Організатора;
 • Клієнт вважається зареєстрованим.

3.8. Договір вважається укладеним і набуває чинності з моменту його акцептування і діє протягом невизначеного строку або до моменту розірвання Договору на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України.

3.9. Місцем укладання Договору є місцезнаходження Організатора.

3.10. Укладання Договору означає, що Клієнт:

 • в повному обсязі ознайомився та погоджується з умовами Програми та використанням Інформаційної Системи;
 • надає Організатору згоду на обробку, зберігання та використання своїх персональних даних у Базі даних «Учасники програми лояльності Profit» Інформаційної системи Організатора.

 

 1. Умови Програми лояльності «Profit» та використання Інформаційної системи

4.1.    Умови Програма лояльності «Profit».

4.1.1.   Прогресивна знижка на пальне:

 • з першої заправки на АЗС LOTUS з використанням Картки «Profit» Клієнт починає накопичувати літри заправленого (сплаченого) пального: окремо бензину та дизпалива, окремо газу;
 • стартову Знижку: 5 коп/літр Клієнт отримує при накопиченні перших 50 літрів;
 • кожні наступні накопичені 50 літрів збільшують стартову Знижку на 5 коп/літр;
 • використання знижки можливе за умови що Клієнт зареєстрований (п. 3.7.4. Договору);
 • використання оновленої знижки можливе з наступної трансакції;
 • максимальні Знижки за прогресивною шкалою складають: 50 коп/літр на бензин і дизпаливо (надається за умови купівлі 500 літрів пального наростаючим підсумком) та 25 коп/літр на газ (надається за умови купівлі 250 літрів пального наростаючим підсумком);
 • максимальна Знижка не є постійною, і потребує підтвердження, шляхом щомісячної заправки щонайменше 10 літрів пального на АЗК мережі. В іншому випадку, Знижка зменшується на 5 коп/л за кожен “холостий” місяць і може бути відновленою лише на загальних умовах;
 • щоб накопичувати літри та користуватися Знижкою Клієнт має пред’явити Картки «Profit» при сплаті за пальне;
 • Знижки на пальне, які надаються умовами сезонних та акційних пропозицій підсумовуються зі Знижкою Програми.

4.1.2.   Профітний розрахунок:

 • з першої Покупки на АЗК LOTUS з використанням Картки «Profit» Клієнт починає накопичувати Профіти;
 • за кожні 20 грн, сплачених за купівлю товарів у магазині та супутніх послуг на АЗК LOTUS, на Картку «Profit» нараховується 1 профіт (внутрішня валюта мережі);
 • за кожен літр купленого пального на АЗК LOTUS на Картку «Profit» нараховується 1 профіт;
 • 1 профіт = 10 копійок;
 • Профіти можуть бути витрачені на покупку товарів в фірмових магазинах, або на оплату супутніх послуг мережі АЗК LOTUS;
 • використання Профітів можливе за умови що Клієнт зареєстрований (п. 3.7.4. Договору);
 • розрахунок Профітами може проводитися вже з наступної трансакції після їх отримання;
 • Клієнт має можливість розраховуватися за товари у магазині та супутні послуги і національною валютою України і Профітами одночасно;
 • щоб накопичувати Профіти і оплачувати ними послуги та товари, Клієнт має пред’являти Картку «Profit» касиру при проведенні розрахунків;
 • розрахунок Профітами (нарахування та списання) не проводиться за супутні підакцизні товари;
 • за товари в магазинах та супутні послуги мережі, знижки на які надаються умовами сезонних та акційних пропозицій, розрахунок Профітами не проводиться.

4.3.    Профіти не зараховуються за покупки, здійснені за Профіти.

4.4.    Інформація про кількість накопичених Клієнтом Профітів, розмір Знижки, здійснені Операції, а також інша інформація щодо використання Інформаційної системи, фіксується і зберігається Організатором в Базі даних «Учасники програми лояльності Profit» Інформаційної системи протягом строку дії Договору.

4.5.    Організатор забезпечує функціонування Інформаційної системи, у зв’язку з чим надає можливість здійснення Клієнтами деяких або всіх з наступних Операцій при здійсненні покупок на АЗК мережі LOTUS:

 • Операції з накопичення, отримання та використання Клієнтом Знижки;
 • Операції з накопичення та витрачання Профітів Клієнтом;
 • Операції з отримання та використання Клієнтом Персональних пропозицій та щодо участі його в заохочувальних акціях.

4.6.      Порядок і умови здійснення операцій з отримання та використання Знижки.

4.6.1.   Під отриманням Знижки Клієнтом розуміється отримання накопичувальної прогресивної Знижки при здійсненні Покупок в мережі Організатора з використанням Інформаційної системи.

4.6.2.   Розмір Знижки, яку Клієнт має на момент трансакції повідомляється йому касиром, а також відображається у фіскальному чеку.

4.6.3.   Операція з накопичення Знижки здійснюється наступним чином: при здійсненні Клієнтом Покупок касир торгівельного залу сканує штрих-код наданої Клієнтом Картки «Profit» за допомогою Робочого місця та вносить в Інформаційну систему необхідні дані для того, щоб обчислити суму майбутньої Знижки.

4.6.4.   Операція з використання Знижки здійснюється наступним чином: при здійсненні Клієнтом Покупок касир торгівельного залу сканує штрих-код наданої Клієнтом Картки «Profit» за допомогою Робочого місця і Покупки пального автоматично зменшується на розмір поточної Знижки.

4.7.      Порядок і умови здійснення операцій з накопичення та використання Профітів Клієнтом.

4.7.1.   Під накопиченням Профітів Клієнтом розуміється занесення до Інформаційної системи даних про суму отриманих Профітів при здійсненні Покупок з використанням Інформаційної системи. При цьому Клієнт ідентифікується в Інформаційній системі за штрих-кодом Картки «Profit».

4.7.2.   Під витрачанням Клієнтом Профітів розуміється занесення до Інформаційної системи даних про списання накопиченої у Клієнта суми Профітів у якості знижки при здійсненні Покупки Товарів у магазині чи супутніх послуг мережі LOTUS. При цьому Клієнт ідентифікується в Інформаційній системі за штрих-кодом Картки «Profit».

4.8.    У разі помилкового нарахування Організатором Клієнту Профітів або Знижки, Організатор має право здійснити коригування Операції. Але, якщо Клієнт встиг скористуватися цими Профітами або Знижкою, вони вважаються такими, що нараховані правильно.

4.9.    У разі повернення Клієнтом, відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів», Товару, придбаного у Організатора з використанням накопичених Профітів, Клієнту повертаються Профіти в розмірі, витраченому при купівлі Товару.

4.10.  У разі повернення Клієнтом, відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів», Товару, придбаного у Організатора з накопиченням при цьому Профітів, то з Віртуальної картки Клієнта в Інформаційній системі списуються такі Профіти.

4.11.  Порядок і умови здійснення Операцій з отримання Клієнтом Персональних пропозицій та його участі в заохочувальних акціях.

4.11.1. Інформування Клієнта про Персональні пропозиції або запрошення його до участі в заохочувальній акції – це Операція з інформування Клієнта про можливість скористатися додатковими привілеями. Здійснюється Організатором за допомогою будь-якого з каналів комунікації, зазначеного Клієнтом в Анкеті.

4.11.2. Операція Використання Клієнтом Персональної пропозиції або участі його в заохочувальній акції здійснюється наступним чином: касир торгівельного залу АЗК мережі LOTUS під час ідентифікації Клієнта в Інформаційній системі за штрих-кодом його Картки «Profit», повідомляє Клієнту, що останній може скористатися додатковими привілеями при здійсненні Покупок з використанням Інформаційної системи. Інформація про додаткові привілеї Клієнта відображається в його Віртуальній картці. У разі згоди Клієнта на використання додаткового привілея, касир активує та списує його, шляхом проведення відповідної Операції, інформація про яку додатково відображається у фіскальному чеку.

4.12.  Умови використання Інформаційної системи, що визначають права і обов’язки Сторін.

4.12.1. При використанні Інформаційної системи Клієнту забороняється вносити будь-які зміни до програмного забезпечення Інформаційної системи та/або будь-якої його частини.

4.12.2. Організатор в рамках Договору залишає за собою право:

 • здійснювати модернізацію програмного забезпечення Інформаційної системи;
 • запроваджувати нові функції та можливості в Інформаційній системі;
 • припиняти роботу Інформаційної системи чи її частини при виявленні істотних несправностей, помилок і збоїв, а також з метою проведення профілактичних робіт і запобігання випадкам несанкціонованого доступу до Інформаційної системи;
 • вимагати від Клієнта пред’явлення документів, що засвідчують особу, і надання інших даних, що ідентифікують Клієнта, у випадках:

—    передбачених цим Договором;

—    коли в Організатора є підстави припускати, що Клієнт порушує умови Договору, законодавство України, порушує права і законні інтереси Організатора та/або інших третіх осіб;

—    в інших випадках на розсуд Організатора;

 • відмовляти Клієнту в здійсненні Операцій у випадку:

—    перевищення суми оплати над сумою наявних у Клієнта Профітів при його намаганні сплатити Покупку лише Профітами;

—    неможливості встановлення технологічної та інформаційної взаємодії між Інформаційною системою та Робочим місцем з причин, не залежних від Організатора;

—    в інших випадках, коли здійснення операції може спричинити збитки Організатору або третім особам.

4.12.3. Інформація про зміни умов використання Інформаційної системи розміщується на сайті Організатора.

4.12.4. Клієнту надається можливість зареєструватися в Кабінеті Клієнта на Корпоративному сайті Організатора з метою отримання з Інформаційної системи інформації про здійснені Клієнтом Покупки, накопичені та витрачені Профіти, Знижки, участь в акціях, використання Персональних пропозицій, а також отримувати рекламні та інформаційні повідомлення та новини.

 

 1. Інформація, умови конфіденційності, обробка персональних даних

5.1.      Інформація про Операції, здійснені Клієнтом протягом строку дії Договору, реєстраційні дані Клієнта, інша інформація про використання Інформаційної системи в рамках Договору, зберігається в базах даних Інформаційної системи протягом п’яти років.

5.2.      Сторони визнають, що використання коду авторизації Клієнтом при активації Картки «Profit», та власноручний підпис на заповненій Анкеті породжує юридичні наслідки, аналогічні використанню власноручних та/або електронних підписів відповідно до вимог чинного законодавства України.

5.3.      Всі Операції Клієнта, підтверджені скануванням штрих-коду його Картки «Profit», визнаються здійсненими особисто Клієнтом.

5.4.      Організатор зобов’язується дотримуватися конфіденційності щодо персональних даних Клієнта, а також іншої інформації про Клієнта, котра стала відома Організатору у зв’язку із використанням Інформаційної системи Клієнтом, за винятком випадків, коли така інформація:

 • є загальнодоступною;
 • розкрита на вимогу або з дозволу Клієнта;
 • підлягає наданню контрагентам Організатора в обсязі, необхідному для виконання Договору;
 • підлягає розкриттю у випадках, передбачених законодавством України, зокрема на підставі запитів уповноважених державних органів.

5.5.      Акцептуючи цей Договір та у випадку надання Клієнтом персональних даних, Клієнт як суб’єкт персональних даних підтверджує, що його було повідомлено про включення його персональних даних до Бази даних «Учасники програми лояльності Profit» Організатора та повідомлено про його права як суб’єкта персональних даних, встановлені Законом України «Про захист персональних даних» та мету обробки персональних даних, визначену в цьому Договорі.

5.6.      Клієнт як суб’єкт персональних даних надає Організатору згоду на обробку (зокрема збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу третій особі), знеособлення, видалення, знищення) його персональних даних з метою:

 • здійснення Операцій;
 • ведення Віртуальної картки Клієнта в Інформаційній системі;
 • здійснення аналізу використання Інформаційної системи Клієнтом та його купівельної поведінки;
 • здійснення комунікації з Клієнтом;
 • інформування Клієнта про товари та послуги, новини та акційні пропозиції Організатора;
 • реалізації відносин, що виникають з цього Договору;
 • з іншою метою, про яку Організатор повідомляє у порядку, визначеному цим Договором.

5.7.      Клієнт надає свою згоду та дозвіл Організатору передавати персональні дані та/або надавати до них доступ третім особам, зокрема своїм партнерам, які надають послуги з обслуговування Інформаційної системи, зберігання інформації та інші послуги, з метою обробки, визначеною в цьому Договорі, та з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

5.8.      Клієнт підтверджує, що він повідомлений про склад та зміст персональних даних, які підлягають обробці Оператором, до яких, зокрема, належать дані, зазначені ним у Анкеті, а також інформація про використання Інформаційної системи Клієнтом, інформація про Покупки, що здійснюються Клієнтом в мережі LOTUS.

5.9.      Клієнт надає свою згоду на зміну визначеної цим Договором мети обробки персональних даних Клієнта шляхом розміщення відповідного повідомлення на сайті Організатора.

5.10.    Згода Клієнта на обробку персональних даних на умовах, визначених цим Договором, не вимагає повідомлення Клієнта про передачу його персональних даних третім особам згідно із Законом України «Про захист персональних даних».

 

 1. Права, обов’язки та відповідальність Сторін

6.1.    Права та обов’язки Організатора.

6.1.1.   Організатор має виняткові права на управління Програмою лояльності «Profit», її розвиток, доповнення та зміну умов, а також на вибір АЗК, які беруть або не беруть участь у Програмі.

6.1.2.   Картки «Profit», що видані Клієнтам є власністю Організатора.

6.1.3.   Організатор має право відмовити у видачі Картки «Profit», вилучити чи припинити її дію у випадку виявлених фактів або обґрунтованих підозр:

 • якщо Клієнт не бажає називати номер свого мобільного телефону касиру торгівельного залу;
 • якщо під час заповнення Анкети Клієнт надав не всі дані, обов’язкові до заповнення, або подані дані є некоректними чи вписані нерозбірливо;
 • якщо на Анкеті Клієнта відсутній його особистий підпис;
 • якщо Клієнту на момент заповнення Анкети не виповнилося 18 років;
 • якщо в базі даних вже зареєстрована картка із зазначеним номером телефону;
 • у разі виявлення не типової історії трансакцій (такі трансакції визначаються Організатором на власний розсуд);
 • .при відсутності будь-яких операцій з використанням картки впродовж 12 місяців.

6.1.4.   Організатор має право відмовити в накопиченні та витрачанні учасником Привілеїв постійного Клієнта, у випадку тимчасової відсутності технічної чи іншої можливості для цього, зокрема: несправності обладнання, помилок, збоїв в роботі програмних і/або апаратних засобів, що забезпечують функціонування Інформаційної системи на момент звернення Клієнта, та не несе за це жодної відповідальності перед Клієнтом.

6.1.5.   Організатор має право відмовити у заміні втраченої або пошкодженої картки у разі, якщо персональні дані, зазначені Клієнтом в заяві на заміну, не збігаються з персональними даними Клієнта, зазначеними в анкеті.

6.1.6.   Організатор залишає за собою право надавати відповіді на будь-які звернення Учасників впродовж терміну, встановленого законодавством України.

6.1.7.   До надання послуг, згідно умов Програми, Організатор вправі залучати третіх осіб, за умови дотримання положень Програми та при цьому залишаючись у повній мірі відповідальним за результат наданих послуг.

6.1.8.   Організатор зобов’язується належним чином збирати, зберігати та обробляти персональні дані Клієнтів та використовувати їх в рамках Програми.

6.1.9.   Організатор має право звернутися до Клієнта за допомогою каналів комунікації, вказаних у Анкеті з метою уточнення персональних даних Клієнта, або з метою отримання відгуку стосовно його вражень від відвідання АЗК мережі, а також надсилати йому інформаційні та рекламні повідомлення, спеціальні пропозиції та новини.

6.1.10. В усіх питаннях, щодо відносин з Клієнтом, Організатор керується Договором та вимогами чинного законодавства України.

6.2.      Відповідальність Організатора.

6.2.1. У випадку виникнення обставин, що призвели до несправності, помилок і збоїв в роботі програмних і/або апаратних засобів, що забезпечують функціонування Інформаційної системи і якщо такі обставини виникли не з вини Організатора, він не несе відповідальності їх за наслідки.

6.2.2.   Організатор не несе відповідальність за збереження інформації на комп’ютерному обладнанні Клієнта.

6.2.3.   Організатор не відповідає за тимчасову відсутність у Клієнта доступу до програмних і/або апаратних засобів, що забезпечують функціонування Кабінету Клієнта, а також пов’язані з цим збитки Клієнта.

6.2.4.   Організатор не відповідає за збитки та наслідки для Клієнта, що виникли в результаті:

 • зміни Клієнтами або третіми особами паролів до Віртуальної картки Клієнта в Інформаційній системі, а також збоїв, пов’язаних з наявністю «вірусів» та інших шкідливих програм в устаткуванні і програмному забезпеченні, що використовується Клієнтом для доступу до Інформаційної системи;
 • внесення Клієнтом некоректних власних даних до Інформаційної системи;
 • передачі Клієнтом власної Картки «Profit» третім особам;
 • втрати Клієнтом власної Картки «Profit»;
 • неправомірних дій третіх осіб, зокрема, несанкціонованого використання мобільного телефону (SIM-карти) Клієнта та його Картки «Profit» та проведення усіх трансакцій, які були здійснені з Карткою «Profit» до моменту отримання Організатором заяви про блокування Картки в Інформаційній системі.

6.2.5.   Організатор несе відповідальність за належне виконання вимог цього Договору відповідно до чинного законодавства України.

6.3.      Права та обов’язки Клієнта.

6.3.1.   Клієнт має право на захист своїх персональних даних відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» та положень чинного законодавства України.

6.3.2.   На один номер телефону Клієнт має право зареєструвати лише одну Картку «Profit».

6.3.3.   На отримання та використання усіх Привілеїв постійного Клієнта на умовах, визначених Договором.

6.3.4.   Клієнт має право перевіряти правильність нарахування та витрачання Привілеїв:

 • за допомогою інформації, що міститься у фіскальному чеку;
 • звернувшись до оператора АЗК;
 • через Кабінет Клієнта на Корпоративному сайті Організатора (тільки для зареєстрованих Клієнтів).

6.3.5.   Клієнт надає Організатору право надсилати йому інформаційні та рекламні повідомлення, спеціальні пропозиції та новини у будь-який спосіб через зазначені їм у Анкеті канали комунікації. 6.3.6.            Клієнт має право відмовитися від отримання повідомлень, звернувшись із відповідною заявою до Організатора. Така відмова вважається відмовою Клієнта від участі в Програмі.

6.3.7.   Клієнт має право у будь-який момент відмовитись від участі у Програмі.

6.3.8.   Клієнт має право у разі потреби звернутись до Організатора з проханням заблокувати свою Картку «Profit», Віртуальну картку та Кабінет Клієнта. Блокуванням є перехід в режим, при якому здійснення Операцій стає неможливим.

 • заяву про блокування Клієнт може зробити звернувшись до касира на будь-якій АЗК мережі; або зателефонувавши на гарячу лінію Організатора (0800 600 601), або іншими засобами комунікації, які вказані на сайті Оператора;
 • Клієнт має повідомити Організатору прізвище та ім’я, дату народження декілька останніх Операцій з використанням Інформаційної системи, номер вказаного в Анкеті телефону, а також додатковий номер телефону (за необхідністю), за яким є можливість зв’язатись з Клієнтом;

6.3.9.   Блокування скасовується Клієнтом на підставі його звернення до Організатора за умови надання інформації, що дозволить Організатору ідентифікувати Клієнта та підтвердити належність Картки «Profit», Віртуальної картки та Кабінету Клієнта саме йому.

6.3.10. Організатор має право відмовити Клієнту в блокуванні чи його скасуванні або зміні Номера мобільного телефону в Інформаційній системі в разі повідомлення Клієнтом некоректних чи неповних даних, чи з інших об’єктивних причин на розсуд Організатора.

6.3.11. У разі втрати Картки «Profit» Клієнт зобов’язаний повідомити про це Організатора з метою блокування особистої Віртуальної картки в Інформаційній системі. Це дасть можливість Клієнту зберегти свої Привілеї постійного Клієнта та перенести їх на баланс нової Картки.

6.4.      Відповідальність Клієнта.

6.4.1.   У випадку втрати/ крадіжки/ передачі третім особам власної Картки «Profit», паролів до Кабінету Клієнта чи мобільного телефону (SIM-карти) Клієнт самостійно несе всі ризики, що пов’язані з використанням його власності третіми особами, зокрема за проведення буд-яких трансакцій аж до моменту отримання Оператором заяви про блокування Віртуальної картки  Клієнта в Інформаційній системі.

6.4.2.   Клієнт несе відповідальність за достовірність зазначених даних в Анкеті, а також своєчасне інформування Організатора про зміну будь-яких з них.

6.4.3. Клієнт несе відповідальність за належне виконання вимог цього Договору відповідно до чинного законодавства України.

6.4. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за Договором, якщо воно викликано обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами), тобто надзвичайними і невідворотними обставинами, у тому числі стихійними явищами, воєнними діями, актами органів державної влади. При виникненні форс-мажорних обставин Сторони мають проінформувати один одного у будь-який доступний спосіб (інформація має містити дані про характер обставин, а також зв’язок між такими обставинами та виконанням Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором).

 

 1. Порядок розірвання Договору

7.1       Договір може бути розірвано:

7.1.1.   Організатором в односторонньому порядку:

 • у випадку грубого порушення Клієнтом умов цього Договору, положень чинного законодавства України, шляхом повідомлення Клієнта Мобільним повідомленням або через касира торгівельного залу АЗК мережі, з обов’язковим блокуванням Картки «Profit» Клієнта;
 • у випадку, якщо Клієнт не користувався своєю Карткою «Profit» впродовж 12 місяців;

7.1.2. Клієнтом в односторонньому порядку:

 • за власним бажанням, шляхом повернення Організатору Картки «Profit» через касира торгівельного залу будь-якої АЗК мережі і заповнення Заяви про відмову в участі у Програмі (на АЗК мережі, або через Кабінет Клієнта);
 • у випадку розірвання Договору всі Привілеї постійного Клієнта, видаляються з Інформаційної системи та не підлягають будь-якій компенсації, зокрема в грошовій формі, а його Картка «Profit» блокується.

 

 1. Внесення змін до Договору

8.1.    Організатор має право в односторонньому порядку вносити зміни та доповнення до цього Договору, шляхом їх публікування на Корпоративному сайті Організатора мінімум за 24 години до дати набуття ними чинності.

8.2.    У випадку незгоди зі змінами до цього Договору Клієнт має право розірвати Договір з власної ініціативи шляхом повернення Картки «Profit» Організатору через касира торгівельного залу будь-якої АЗК мережі і заповнення Заяви про відмову в участі у Програмі (на АЗК мережі, або через Кабінет Клієнта).

8.3.      Відсутність заяви про незгоду зі змінами, означає згоду Клієнта з новою редакцією цього Договору та продовження його дії.

 

 1. Вирішення спорів та інші умови

9.1.    Всі спори і розбіжності, що виникають з цього Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів між Сторонами.

9.2.    Якщо спір, що виник з цього Договору, не може бути вирішений шляхом переговорів, він підлягає розгляду в судах загальної юрисдикції відповідно до підвідомчості та підсудності, встановлених чинним законодавством України.

9.3.    Клієнт гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі, і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.

КОНТАКТИ

Головний офіс (гуртові та роздрібні продажі):
вул Гоголя, буд. 12, оф. 501, м. Дніпро, 49000
Телефон: 056 722-24-37
e-mail: office@lotus.ua

Гаряча лінія (безкоштовно по Україні): 0 800 600 601

ukUA
ru_RURU ukUA